โปรโมชั่น

Promotion** รับปีใหม่นี้บางกอกบัสสะสมบัตรโดยสาร รับของสมมนาคุณตามเงื่อนไขดังนี้**

*** โปรโมชั่น สะสมตั๋วแลกกระเป๋าเดินทาง ***ไม่มีกำหนดโปรโมชั่นผู้โดยสารสามารถแลกได้ของมีจำนวนจำกัดกติกามีดังนี้1. ชื่อของผู้โดยสารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันในบัตรโดยสารที่ใช้แลก2. เส้นที่ผู้โดยสารเดินทางต้นทาง-ปลายทางจะต้องเป็นเส้นทางเดียวกัน3. สะสมบัตรโดยสารตามมาตฐาน สะสมครบได้รับสิทธิ์แลกกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ         - มาตารฐาน ม1ก (Supreme class) สะสมครบ 5 ใบ จะได้สิทธิ์ในการแลกกระเป๋าเดินทาง         - มาตารฐาน ม1พ (Super class) สะสมครบ 8 ใบ จะได้สิทธิ์ในการแลกกระเป๋าเดินทาง         - มาตารฐาน ม4ข  (Star ...