โปรโมชั่น

บางกอกบัสไลน์ได้จัดโปรโมชั่น สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ

           บางกอกบัสไลน์ได้จัดโปรโมชั่น สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ                               ส่วนลด20% ทุกเส้นทาง วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ส่วนลด
 

 * สำรองที่นั่ง และเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2558

 * แสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ซื้อตั๋วโดยสารและในวันเดินทาง

 * นักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี

 * ตั๋วโดยสารราคาตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป (1 สิทธิ์ต่อ 1 ที่นั่ง)

 * สิทธิ์การรับส่วนลดนี้เฉพาะผู้โดยสารที่ซื้อตั่วโดยสารในราคาต้นทาง - ปลายทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถแจ้งลง

   ระหว่างทางได้ตามปกติ

 * สามารถเดินทางเฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
 
 * งดสิทธิ์การใช้ส่วนลด ช่วงการเดินทางในระหว่าง วันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558
 
 * รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 งดเข้าร่วมรายการ
 
 * สิทธิ์การรับส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า