โปรโมชั่น

Promotion** รับปีใหม่นี้บางกอกบัสสะสมบัตรโดยสาร รับของสมมนาคุณตามเงื่อนไขดังนี้**

*** โปรโมชั่น สะสมตั๋วแลกกระเป๋าเดินทาง ***

ไม่มีกำหนดโปรโมชั่นผู้โดยสารสามารถแลกได้ของมีจำนวนจำกัด


กติกามีดังนี้

1. ชื่อของผู้โดยสารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันในบัตรโดยสารที่ใช้แลก

2. เส้นที่ผู้โดยสารเดินทางต้นทาง-ปลายทางจะต้องเป็นเส้นทางเดียวกัน

3. สะสมบัตรโดยสารตามมาตฐาน สะสมครบได้รับสิทธิ์แลกกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ

         - มาตารฐาน ม1ก (Supreme class) สะสมครบ 5 ใบ จะได้สิทธิ์ในการแลกกระเป๋าเดินทาง

         - มาตารฐาน ม1พ (Super class) สะสมครบ 8 ใบ จะได้สิทธิ์ในการแลกกระเป๋าเดินทาง

         - มาตารฐาน ม4ข  (Star class) สะสมครบ 10 ใบ จะได้สิทธิ์ในการแลกกระเป๋าเดินทาง